Chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH YAGI VIỆT NAM (Sau đây gọi tắt là "Chúng tôi") coi rằng trách nhiệm xã hội của chúng tôi là phải xử lý hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng - người mua cuối trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Trong đó, liên quan đến xử lí và bảo vệ thông tin cá nhân để xác nhận cá nhân, chúng tôi quy định và thực hiện những điều sau:

Chính sách bảo mật:

1. Khi có thông tin của cá nhân, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết .

2. Trong trường hợp lấy thông tin trực tiếp từ cá nhân bằng văn bản, chúng tôi sẽ thu thập thông tin sau khi nêu rõ về tên công ty, tên người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin liên hệ, mục đích sử dụng, ...

3. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã được cá nhân đó đồng ý. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thiết lập và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng ngoài các mục đích đã nêu.

4. Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu theo cách thích hợp và sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân đó.

5. Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu ở trạng thái chính xác và cập nhật trong phạm vi cần thiết theo mục đích sử dụng. Chúng tôi sẽ xây dựng và nỗ lực thực hiện các biện pháp an toàn, hợp lí để ngăn chặn và sữa chữa việc rò rỉ, mất thông tin cá nhân.

6. Trong trường hợp chúng tôi ủy thác việc xử lí thông tin cho bộ phận bên ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lí thích hợp và bắt buộc theo như hợp đồng để không làm rò rỉ hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba.

7. Trong trường hợp cá nhân yêu cầu công khai thông tin của chính cá nhân đó mà chúng tôi đang sở hữu, hãy liên hệ qua cổng thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi trong trường hợp có sai lệch trong thông tin, yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bỏ.

8. Trong trường hợp từ chối viêc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba, hãy liên hệ qua cổng thông tin của chúng tôi.

9. Nếu như có khiếu nại, thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đang sở hữu, hãy liên hệ qua cổng thông tin của chúng tôi.

10. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân, các nguyên tắc do chính phủ đặt ra và các tiêu chuẩn khác.

11. Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét và liên tục cải tiến hệ thống quản lí bảo vệ thông tin cá nhân đã thiết lập.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân với các mục đích sau đây:

(1) Để gửi sản phẩm qua đường bưu điện

(2) Để thông báo cho khách hàng về các chiến dịch và thông tin sản phẩm mới qua thư, điện thoại, e-mail, v.v.

(3) Để liên hệ với khách hàng qua thư, điện thoại, e-mail, v.v. khi khách hàng có thắc mắc về các dịch vụ khác nhau như trả hàng, sửa chữa, trao đổi, v.v., hoặc khi chúng tôi cần xác nhận thông tin.

(4) Để thực hiện khảo sát bảng câu hỏi để phát triển sản phẩm, v.v. hoặc xem xét các biện pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng, v.v.

(5) Để ủy thác một số công việc cần thiết cho bên thứ ba khi cung cấp dịch vụ.

(6) Để liên hệ qua thư từ, điện thoại, e-mail,… khi cần được sự đồng ý của cá nhân khi sử dụng thông tin cho những mục đích khác với mục đích đã nêu.

(7) Phân tích thống kê tình trạng sử dụng của khách hàng trên trang web của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ và quảng cáo hợp lí hơn cho khách hàng. Ngoài ra còn để cải thiện nội dung và tiện lợi của trang web

popup

Số lượng:

Tổng tiền: